Dohoda o ochraně osobních údajů

 1. Předmět dohody.
  • Tato dohoda je platná pro web AvtoTachki.com a je uzavřena mezi uživatelem těchto webů a vlastníkem webů (dále AvtoTachki.com)
  • Tato smlouva stanoví postup pro příjem, ukládání, zpracování, používání a zveřejňování osobních údajů uživatele a dalších informací, které společnost AvtoTachki.com přijímá od uživatelů těchto stránek. Osobní údaje vyplňuje Uživatel.
  • Aby bylo možné umístit na kteroukoli ze stránek AvtoTachki.com informace, oznámení, používat web, musí si uživatel pečlivě přečíst tuto smlouvu a vyjádřit svůj plný souhlas s jejími podmínkami. Potvrzením úplné dohody s touto smlouvou je použití stránky uživatelem.
  • Uživatel nemá právo zveřejňovat informace, reklamy, používat web, pokud nesouhlasí s podmínkami této smlouvy, nebo pokud nedosáhl zákonného věku, kdy má právo uzavírat smlouvy nebo není oprávněnou osobou společnosti, jejímž jménem jsou informace zveřejňovány, oznámení.
  • Zveřejňováním informací na webech, které používají tento web, zadává Uživatel osobní údaje nebo poskytuje tyto údaje jiným způsobem a / nebo prováděním jakýchkoli akcí v rámci webového serveru a / nebo používáním kterékoli jeho části dává Uživatel svůj jednoznačný souhlas s podmínkami této Smlouvy a uděluje společnosti AvtoTachki.com právo přijímat, ukládat, zpracovávat, používat a zveřejňovat osobní údaje uživatele podle podmínek této smlouvy.
  • Tato smlouva se nevztahuje na společnost AvtoTachki.com a není odpovědná za příjem, ukládání, zpracování, použití a zveřejnění osobních údajů uživatele a jakýchkoli dalších informací třetím stranám, které nejsou vlastněny ani provozovány společností AvtoTachki.com, ani jednotlivcům, kteří nejsou zaměstnanci společnosti AvtoTachki. .com, i když Uživatel přistoupil na stránky, zboží nebo služby těchto osob pomocí AvtoTachki.com nebo zpravodaje. Důvěrné ve smyslu této dohody jsou pouze informace, které jsou uloženy v databázi webu v šifrovaném stavu a jsou k dispozici pouze pro AvtoTachki.com.
  • Uživatel bere na vědomí, že v případě jeho nedbalosti vůči bezpečnosti a ochraně jeho osobních údajů a autorizačních údajů mohou třetí strany získat neoprávněný přístup k účtu a osobním a dalším údajům uživatele. AvtoTachki.com neodpovídá za škody způsobené takovým přístupem.
 2. Postup získávání osobních údajů.
 1. AvtoTachki.com může shromažďovat osobní údaje, zejména: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní čísla, e-mailovou adresu, region a město pobytu uživatele, heslo pro identifikaci. AvtoTachki.com může také shromažďovat další informace:
  • Cookies za účelem poskytování závislých služeb, například ukládání dat do nákupního košíku mezi návštěvami;
  • IP adresa uživatele.
 2. Veškeré informace shromažďujeme tak, jak jsou, a během procesu shromažďování údajů se nemění. Uživatel je odpovědný za poskytování přesných informací, včetně informací o osobních údajích. AvtoTachki.com má právo, je-li to nutné, zkontrolovat správnost poskytnutých informací a v případě potřeby požadovat potvrzení poskytnutých informací, aby poskytoval služby Uživateli.
 3. Postup pro použití informací o uživateli.
 4. Společnost AvtoTachki.com může použít vaše jméno, region a město, kde žijete, e-mailovou adresu, telefonní číslo, heslo, aby vás identifikovala jako uživatele webu AvtoTachki.com. AvtoTachki.com může použít vaše kontaktní informace ke zpracování našeho zpravodaje, zejména k upozornění na nové příležitosti, propagační akce a další novinky z AvtoTachki.com. Uživatel může kdykoli odmítnout provedení zasílání prostřednictvím svých kontaktních údajů. Zpracování osobních údajů může být prováděno za účelem realizace občanskoprávních vztahů, daňových a účetních vztahů, plnění smluvních povinností při poskytování služeb, poskytování přístupu ke službě stránky, k identifikaci klienta jako uživatele stránky, za účelem poskytování, nabídky služeb, zpracování platby, poštovní adresy, tvorba a implementace bonusových programů, zasílání obchodních nabídek a informací poštou, e-mailem, nabídka nových služeb, přenos jakýchkoli jiných informací, než je předmět smlouvy, provádění transakcí vypořádání, podávání zpráv, vedení účetnictví a manažerského účetnictví, zlepšování kvality poskytování služeb, poskytování služeb stránek, zveřejňování informací, oznámení klientů na stránkách vlastníka osobní databáze, zjednodušení práce se stránkou a vylepšování jejích materiálů.
 5. Podmínky poskytnutí přístupu k databázi.
 6. Společnost AvtoTachki.com nepředává osobní údaje a další informace třetím stranám, s výjimkou případů uvedených níže. Uživatelé v souladu s touto smlouvou udělili právo „AvtoTachki.com“ zveřejnit, aniž by to omezovalo dobu platnosti a území, osobní údaje, jakož i další informace uživatelů třetím stranám, které poskytují služby „AvtoTachki.com“, zejména, ale nikoli výlučně, zpracovávat objednávky, platby, doručování balíků. Třetí strany mohou používat informace o uživateli pouze v případě, že poskytují služby pro AvtoTachki.com, a pouze informace, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby. Zveřejnění osobních údajů bez souhlasu uživatele nebo jeho oprávněné osoby je rovněž povoleno v případech stanovených zákonem, a to pouze v zájmu národní bezpečnosti, hospodářského blahobytu a lidských práv, zejména, nikoli však výlučně:
  • na rozumnou žádost státních orgánů oprávněných požadovat a přijímat tyto údaje a informace;
  • v případě, že podle názoru AvtoTachki.com Uživatel poruší podmínky této Smlouvy a / nebo jiných smluv a dohod mezi AvtoTachki.com a Uživatelem.
 7. Jak změnit / smazat tyto informace nebo odhlásit odběr.
 1. Uživatelé mohou kdykoli změnit / smazat osobní informace (telefon) nebo odhlásit. Práce s některými funkcemi webu AvtoTachki.com, u nichž jsou vyžadovány informace o uživateli, mohou být pozastaveny od okamžiku, kdy jsou informace změněny / vymazány.
 2. Osobní údaje uživatele jsou uchovávány, dokud nejsou uživatelem smazány. Dostatečným oznámením uživatele o vymazání nebo jiném zpracování osobních údajů bude dopis (informace) zaslaný na e-mail uvedený uživatelem.
 3. Ochrana informací.
 1. AvtoTachki.com přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně dat před neoprávněným přístupem, pozměněním, zveřejněním nebo zničením. Mezi tato opatření patří zejména interní audit shromažďování, ukládání a zpracování dat a bezpečnostní opatření, všechna data, která AvtoTachki.com shromažďuje, jsou uložena na jednom nebo více zabezpečených databázových serverech a nelze k nim přistupovat zvenčí naší společnosti sítí.
 2. AvtoTachki.com poskytuje přístup k osobním údajům a informacím pouze těm zaměstnancům, dodavatelům a zástupcům AvtoTachki.com, kteří potřebují mít tyto informace k provádění operací prováděných naším jménem. S těmito osobami byly podepsány dohody, v nichž se zavazují k mlčenlivosti a mohou být vystaveny sankcím, včetně ukončení pracovního poměru a trestního stíhání, pokud poruší tyto povinnosti. Uživatel má práva stanovená zákonem Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“ ze dne 1. června 2010 N 2297-VI.
 3. Kontaktní adresa pro případ dotazů.
 4. Máte-li jakékoli dotazy, přání nebo stížnosti ohledně informací, které poskytnete, kontaktujte nás e-mailem: support@www.avtotachki.com... Uživateli mohou být na základě písemné žádosti a po předložení dokumentu prokazujícího jeho totožnost a oprávnění poskytnuty informace o postupu získávání informací o umístění databáze.
 5. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů.
 6. Podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme změnit. V takovém případě verzi na stránce podmínek vyměníme, proto stránku pravidelně kontrolujte. https://avtotachki.com/privacy-agreement Všechny změny dohody vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Používáním stránek potvrzuje uživatel svůj souhlas s novými podmínkami zásad ochrany osobních údajů ve verzi platné v době, kdy uživatel stránky používá.
 7. Další podmínky.
 1. AvtoTachki.com neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené Uživatelem nebo třetími stranami v důsledku nedorozumění nebo nedorozumění podmínek této Smlouvy, pokynů, jak používat Web, ohledně postupu pro zveřejňování údajů a dalších technických problémů.
 2. V případě, že se zjistí, že jakékoli ustanovení zásad ochrany osobních údajů, včetně jakéhokoli návrhu, doložky nebo její části, je v rozporu se zákonem nebo neplatné, nebude to mít vliv na ostatní ustanovení, která nejsou v rozporu se zákonem, zůstanou v plné platnosti a účinnosti a jakákoli neplatné ustanovení nebo ustanovení, které nelze provést bez dalších kroků stran, se považuje za pozměněné a opravené v rozsahu nezbytném k zajištění jeho platnosti a možnosti provedení.
 3. Tato smlouva platí pro uživatele od okamžiku, kdy web používá, včetně umístění reklamy, a je platná, pokud web ukládá jakékoli informace o uživateli, včetně osobních údajů.
 4. Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů také souhlasíte s Zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití Google.